ساعت ساز نابینا

ساعت ساز نابینا

ریچارد داوکینز

امروزه ساعت ساز نابینا متن اصلی برای درک فرگشت است. در قرن هجدهم، الهیدان پالی استعاره ای معروف را برای آفرینش باوری ساخت: ساعت ساز ماهر. در ساعت ساز نابینا، ریچارد داوکینز برای نشان دادن اینکه مراحل پیچیده انتخاب طبیعی داروین غیرهوشیار و خودکار است، پاسخ زیبا و صریحی را طرح میکند. اگر بتوان گفت که انتخاب طبیعی نقش ساعت ساز را در طبیعت ایفا میکند، این نقش، ساعت سازی نابیناست که بدون هدف و بصیرت کارمیکند.

دانلود