ساعت ساز نابینا

ریچارد داوکینز

امروزه ساعت ساز نابینا متن اصلی برای درک فرگشت است. در قرن هجدهم، الهیدان پالی استعاره ای معروف را برای آفرینش باوری ساخت: ساعت ساز ماهر. در ساعت ساز نابینا، ریچارد داوکینز برای نشان دادن اینکه مراحل پیچیده انتخاب طبیعی داروین غیرهوشیار و خودکار است، پاسخ زیبا و صریحی را طرح میکند. اگر بتوان گفت که انتخاب طبیعی نقش ساعت ساز را در طبیعت ایفا میکند، این نقش، ساعت سازی نابیناست که بدون هدف و بصیرت کارمیکند.

دانلود