جادوی واقعیت

ریچارد داوکینز

مملو از حقایق اعجاب آور و معماهای فکری، جادوی واقعیت دامنه حیرت برانگیزی از پدیده های طبیعی را توضیح میدهد: هستی چند سال دارد؟ چرا قاره ها شبیه تکه های جدا شده پازل هستند؟ علت سونامی چیست؟ چرا این همه نوع گیاه و حیوان وجود دارد؟ اولین مرد یا زن که بود؟ با شروع از توضیحات اسطوره ای برای عجایب طبیعت، داویکنز حقایق علمی هیجان انگیز در پسِ این وقایع را آشکار میکند.

دانلود